Section 1557 - Affordable Care Act (ACA)

Olney Pediatrics complies with Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. For assistance, please call 1-301-831-7511 (TTY: 1-865-579-0832 ).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-301-831-7511 (TTY: 1-865-579-0832 ).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-301-831-7511 (TTY:1-865-579-0832 )。

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-301-831-7511 (TTY: 1-865-579-0832 )번으로 전화해 주십시오

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ há»— trợ ngôn ngữ miá»…n phí dành cho bạn. Gọi số 1-301-831-7511 (TTY: 1-865-579-0832 ).

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-301-831-7511 (ATS : 1-865-579-0832 ).

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-301-831-7511 (TTY: 1-865-579-0832 ).

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-301-831-7511 (телетайп: 1-865-579-0832 ).

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-301-831-7511 (መስማት ለተሳናቸው: 1-301-831-7511).

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-1157-138-103) رقم .(865-579-0832 -1 :والبكم الصم ھ

s توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو Ù…ÛŒ کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس         1-301-831-7511 (TTY: 1-865-579-0832 ) با. باشد Ù…ÛŒ ف

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-301-831-7511 (TTY: 1-865-579-0832 )

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-301-831-7511 (TTY: 1-865-579-0832 ).

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-301-831-7511) رقم .(1-301-831-7511 :والبكم الصم ھ

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1-301-831-7511 (TTY: 1-865-579-0832 ).

Dè É–É› nìà kÉ› dyéÉ–é gbo: Ɔ jÇ” ké mÌ€ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùÉ–ù-po-nyɔ̀ ] jÇ” ní, nìí, à wuÉ–u kà kò É–ò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn mÌ€ gbo kpáa. Ɖá 1-301-831-7511 (TTY:1-865-579-0832 ), Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call 1-301-831-7511 (TTY: 1-865-579-0832 ). AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1- 301-831-7511 (TTY: 1-865-579-0832 ).

Office Hours

  
Monday: 08:30 AM - 05:00 PM
Tuesday: 08:30 AM - 05:00 PM
Wednesday: 08:30 AM - 05:00 PM
Thursday: 08:30 AM - 05:00 PM
Friday: 08:30 AM - 05:00 PM
Saturday - Sick only: 08:30 AM - 11:00 AM

If you or your child needs to be seen outside our scheduled office
hours, we recommend using PM Pediatrics.
Please call the answering service first as our doctors may be able to assist you over the phone or via Telemed.
Headed to Urgent Care? Headed to the Emergency Room?

Contact Us

Please use the phone or fax number below to contact the office:

Phone (301) 774-4100
Fax (301)774-7648

Olney Location

(301) 774-4100
18111 Prince Philip Drive Suite 311
Olney, MD 20832